Jēgpilns mācību process ir efektīvs izaugsmes dzinējspēks

Sandris Rakauskis

IESPĒJAMĀ MISIJA- 2. gads, izaugsmes izvērtējuma eseja

Dalība programmā „Iespējamā Misija” tuvojas noslēgumam. Aizvadītie divi gadi ir bijuši nemitīgas izaugsmes un pilnveidošanās iespēju pilns laiks. Sevišķi spilgti atmiņā paliks otrais gads, kura laikā programmas „Iespējamā Misija” ietvaros man bija iespēja pilnveidot un attīstīt vadības kompetences, kas noder un arī noderēs manas profesionālās izaugsmes turpmākajā ceļā. Esejas mērķis ir izvērtēt līderības modulī apgūto kursu būtiskākos ieguvums.
Manī ir nostiprinājusies atziņa, ka, lai kļūtu par veiksmīgu līderi, vispirms ir jāsāk ar personības pilnveidi. Jāatzīmē, ka tieši personības pilnveide ir viens no maniem lielākajiem ieguvumiem, esot šīs programmas dalībniekam. Šī gada mācības par personīgo efektivitāti pie Ulda Pāvula priekš manas personības attīstības bijušas visietekmīgākās. Uldis Pāvuls, pirmārt, iedeva instrumentus jeb veidus, kā sākt jēgpilni domāt par sevi un savas dzīves vērtību. Līdz tam es nezināju, cik svarīgi ir apzināties savu personīgo misiju un kā to vispār darīt. Uldis Pāvuls deva stimulu papildus interesēties par šo jautājumu- šī gada laikā individuāli esmu iepazinies ar Stīvena Koveja grāmatām un veicis praktiskus vingrinājumus, lai apzinātu veidus, kā iespējams strādāt ar sevi. Secinu, ka esmu uzzinājis daudz jauna par sevi, kā arī šobrīd ir krietni skaidrāki cēloņi manai uzvedībai un rīcībai atsevišķās situācijās. Tātad esmu vairāk iepazinis sevi: ne tikai esmu apzinājis savas vājās puses, bet arī stiprās puses, kā arī pārliecinājies, ka manas dzīves misija ir palīdzēt citiem pilnveidoties un ar savu darbību varu dot vispārēju labumu sabiedrībai. Apzinot šo- es mācos izslēgt konfliktus ar savu iekšējo „bērnu”, kas šad un tad grib radīt manī dumpiniecisko pretestību attiecībā pret pārmaiņām, kuras es vēlos pieņemt un īstenot, jo tās ir sastāvdaļa ceļā manas personīgās misijas īstenošanā. Jāpiebilst, ka nozīme šajā aspektā ir bijusi Sandras Lāces nodarbībām, kuru laikā viņa piedāvāja daudzveidīgas metodes un tehnikas, kā strādāt ar sevi- atvērt sevī neapzinātos „plauktiņus” un izmantot tajos ietverto informāciju personības attīstībā. Sevišķi spilgti atmiņā man paliks pēdējā nodarbība- paldies Sandrai, ka viņa ar savu personīgo piemēru iedeva pārliecību, ka ikviens dzīvē var tik tiešām darīt to, ko pats vēlas nevis tā kā citi grib, un justies laimīgs, piepildīts. Viņas personīgais piemērs ikreiz kalpos man par iedvesmu, ja vājuma brīžos kādreiz sākšu par to šaubīties.

Programmas „Iespējamā Misija” nodarbībām ir bijusi liela ietekme arī uz manu profesionālo izaugsmi- līdera un līderības kompetenču attīstību un pilnveidi.

Ulda Pāvula nodarbības nostiprināja pārliecību, ka līderim ir jābūt efektīvam visās viņa izpausmēs. Viena no izpausmēm- prasme efektīvi plānot laiku un izvirzīt prioritātes. Jāatzīmē, ka šīs prasmes attīstīšana ir bijis viens no maniem lielākajiem izaicinājumiem un arī ieguvumiem šo divu gadu laikā. Pateicoties šīm nodarbībām, man bija iespēja apjaust, kur un kādēļ es „sadalos sīknaudā” un pazaudēju laiku, kas tik ļoti trūkst. Pēc nodarbībām sāku apzināt, cik efektīvi izmantoju savu laiku un, kur to pazaudēju neefektīvās darbībās. Viens paņēmiens, ko izmantoju ikdienā- prioritāšu plānošana nedēļai- ir devis spēcīgu ietekmi, jo aizvien vairāk pārliecinos, ka šādi strādājot ir iespējams pagūt izdarīt vairāk nekā pirms tam. Tāpat, izvērtējot savas prioritātes, es mācos pateikt „nē” pienākumiem vai aktivitātēm, kas tikai „zog” manu laiku- pēdējā pusgada laikā tas ir izdevies ļoti labi. Secinu, ka man vairs netiek „uzkrauts” viss iespējamais tikai tādēļ, ka esmu jauns un enerģisks, un vienmēr varu pagūt arī „aizlāpīt” caurumus, par kuriem ir atbildīgi citi.

Liela ietekme, tādas līderības izpausmes pilnveidošanā kā prasmē plānot, īstenot un vadīt kādas idejas realizāciju no sākuma līdz beigām, ir bijusi Zanes Oliņas mācībām par projekta vadību. Pirmkārt, es ieguvu apjausmu par mehānismu, kā projekts tiek plānots un īstenots pa soļiem, kā tiek veidots projekta pieteikums. Šīs zināšanas un prasmes man noteikti noderēs arī turpmāk- it sevišķi, ja es nolemšu turpināt savu darbību jauniešu neformālās izglītības nozarē, kur šī prasme ir vitāli nepieciešama. Savukārt tiešs ieguvums no šīm nodarbībām, par ko esmu gandarīts jau tagad,- veiksmīgas plānotās pārmaiņu iniciatīvas īstenošana. Ar savu pārmaiņu iniciatīvu patiesībā nostiprināju izpratni un ieguvu pieredzi kā praktiski un reāli notiek visi projekta plānošanas un īstenošanas soļi. It sevišķi pieredzes bagātinošas projekta īstenošanas gaitā bija situācijas, kad radās sarežģījumi- es ieguvu pieredzi, kā rīkoties, kad notiek kaut kas tāds, kas nebija iekļauts projekta plānā. Secinu, ka pozitīvs projekta īstenošanas rezultāts ir atkarīgs no prasmes izvirzīt ambicozus, bet reāli sasniedzamus mērķus, sadarboties ar citiem mērķa īstenošanā, spējā elastīgi reaģēt uz problēmām un radoši meklēt risinājumus tām, kā arī meklēt papildus atbalstu, ja tas nepieciešams. No Zanes Oliņas aizguvu metodi, kā var radoši ģenerēt idejas no nulles- brīžos, kad nerodas idejas, es izmantoju savu tāfeli vai sienu, uz kuras līmēju līmlapas ar atslēgvārdiem, kas nāk prātā uz to brīdi, bet pēc tam mēģinu tās kārtot vai vilkt ārā jau nepieciešamo informāciju. Šajā sakarā gribu piebilst, ka esmu pateicīgs kuratorei Lienei Jurgelānei, kas praktiski demonstrēja un deva pārliecību, ka problēmas sakne, kādēļ „uzkaros” un nespēju izdomāt vai ģenerēt idejas nav apstāklī, ka esmu stulbs un nespēju izdomāt nepieciešamās idejas. Problēmas sakne- neprotu uzdot sev pareizi formulētus jautājumus, kas atver domāšanu un sniedz idejas. Pateicoties Lienei, esmu krietni progresējis arī šajā virzienā, turklāt esmu ieguvis pārliecību, ka nav tāda jēdziena „nepareizas idejas”- ir atbilstošajai situācijai efektīvākas un neefektīvākas idejas. Es izvēlos efektīvākās.

Savukārt ļoti vērtīgas ir un būs iegūtās zināšanas un prasmes, kas saistītas ar līderību un vadīšanu. Sandras Lāces nodarbības deva iespēju izzināt mūsdienīga vadītāja kompetences un izvērtēt, kuras no tām es veiksmīgi īstenoju jau šobrīd strādājot skolā, kuras man ir nepieciešams pilnveidot un attīstīt. Secinu, ka šobrīd mani nebaida grūtības, esmu gatavs pilnveidot savas zināšanas un prasmes arī turpmāk, tāpat labi protu plānot, virzīt, secināt un reflektēt savu darbību, kā arī ļoti labi spēju sadzirdēt un iedvesmot citus. Man ir ļoti daudz jāstrādā pie sevis apzināšanās, proti, ir nepieciešams celt pašvērtību- es varu, man sanāks. Es apzinos, ka šobrīd tā ir mana visvājākā puse- nereti man zūd drosme jeb spēja uzņemties atbildību par kaut ko nezināmu un lielu, jo liekas, ka es nevarēšu un man neizdosies. Esmu pārliecināts, ka šajā gadījumā ir viens risinājums- pieņemt izaicinājumu un spret soli uz priekšu, jo laikam citādākā veidā ir grūti pierādīt sev pretējo.

Pateicoties „Iespējamajai Misijai”, esmu ieguvis jaunu domāšanas un attieksmes veidu attiecībā pret savu personību un profesionālās izaugsmes iespējām. Pirms dalības programmā biju orientēts uz sevis kritizēšanu un problēmu vai neveiksmju konstatāciju- nodarbojos ar destruktīvu domāšanu. Vispārināti vērtējot, secinu, ka programmas „Iespējamā Misija” līderi ar savu darbību un attieksmēm ir modulējuši veidu kā veselīgi veidot attieksmi pret savu personību- vispirms pieņemt sevi, tad saprast soļus, kā mainīt sevi progresa virzienā, pēc tam doties uz priekšu mērķa virzienā, uzslavēt sevi par veiksmēm un novērtēt savu sniegumu. Īpaši es novērtēju Ingas Pāvulas neatlaidību, enerģiju un ieguldīto darbu manas profesionālās izaugsmes pilnveidošanā. Strādājot ar mani, patiesībā Inga arī paralēli ļoti labi demonstrēja līdera prasmes un īpašības, ko es esmu aizguvis no viņas un pielietoju arī savā darbībā. Piemēram, prasmi ieklausīties otrā un palīdzēt ar jautājumiem nonākt pie secinājumiem, aizguvu dažas supervīzijas metodes, kuras pielāgoju savām vajadzībām klases audzināšanā. Kopumā no sadarbības ar Ingu Pāvulu es esmu ieguvis vienu būtisku un svarīgu atziņu, kas man strādā- lai iedotu otram uzticību, pārliecību vai iedrošinājumu,  ir vērtīgi kādreiz dalīties personiskajā pieredzē, kas nav domāta plašākai mērķauditorijai, jo ir ļoti personiska. Noteikti vienmēr atcerēšos savus „nāves ielejas” brīžus un Ingas sniegto palīdzību, kā apliecinājumu, ka vienmēr ir iespējama izeja (risinājums), kas ir mūsu katra paša izvēle.

Izvērtējot programmas „Iespējamā Misija” piedāvāto nodarbību ietekmi uz manu profesionālo pilnveidi, paralēli tika arī izvērtēta mana izaugsme Vadīt mācīšanos rubrikas ietverto piecu kompetenču pilnveidošanā. Kopumā man nākas atzīt, ka pirms diviem gadiem man nebija pat ienācis prātā, cik strauja un ātra ir iespējama personības pilnveide divu gadu laikā. Liela loma šajā procesā ir ne tikai paša individuālai vēlmei un gatavībai mainīties, bet arī pašas „parmaiņu komandas” profesionalitātei un zināšanām, kā to paveikt. Esmu pateicīgs programmai „Iespējamā Misija” un tās līderiem, kas šo divu gadu laikā mani ir slīpējuši un veidojuši, kā arī devuši pārliecību, ka man ir iespējams paveikt un īstenot lielus mērķus. Man ir gandarījums, ka iegūtās zināšanas un prasmes par līderību man noderēs ne tikai darbā skolā, bet arī jebkurā citā nozarē.

„Iespējamā Misija” audzina nākotnes līderus, un man ir pārliecība, ka es esmu viens no viņiem.

2012.g. jūnija sākums

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s